• http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:诚招股票配资代理商,专注股票配资二十年。
  • 股票配资banner图

  股票配资代理

  cq9电子

  发布时间:2019-04-18 15:55

  cq9电子

  武汉期货配资

   证券时报记者孙宪超

   宝馨科技4月17日晚间公告,公司收到控股股东及实际控制人陈东和汪敏、第三大股东朱永福通知,陈东、汪敏、朱永福与海南发展签署了《股份转让框架协议》,陈东、汪敏、朱永福拟将其所持有的部分公司股份合计4494.69万股(占公司总股本的8.11%)转让给海南发展或其指定的投资主体。

   另外,陈东、汪敏将其所持有的宝馨科技17.44%股份所涉及的表决权及提名权委托给海南发展或其指定的投资主体,若本次交易实施完成,海南发展或其指定的投资主体将持有公司8.11%的股份和25.55%股份对应的表决权,成为公司的控股股东。

   截至公告日,陈东、汪敏和朱永福分别持有上市公司的股份比例为21.54%、1.7%和12.49%,合计持有的股份比例为35.74%。

   据悉,海南发展成立于2005年1月26日,经营范围包括海洋油气开发利用;热带农副产品开发;海洋水产品开发等。

   海南发展是海南省政府批准成立的国有独资公司,现为海南省国资委管理的省属大型企业,截至2018年12月31日,其资产总额560余亿元,净资产360余亿元。若本次交易实施完成,海南省国资委将成为宝馨科技的实际控制人。

   2018年12月15日,宝馨科技曾发布公告称,持公司股份6920万股(占公司总股本比例12.49%)的股东朱永福计划自公告日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过1108万股(不超过公司总股本比例2%),任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%。武汉期货配资

   今年1月8日晚间,宝馨科技再度公告称,基于市场状态及对公司未来发展前景的信心,朱永福决定终止减持计划。截至目前,朱永福没有实施减持计划,目前仍持有公司股份6920万股,占公司总股本比例12.49%。

   宝馨科技4月11日的公告显示,朱永福持有公司12.49%股份,办理了质押的股份为占公司总股本的12.33%。永福投资与朱永福系一致行动人,武汉期货配资截至公告日,永福投资持有公司0.65%股份已全部进行质押。

   4月12日,武汉期货配资宝馨科技公告称,截至公告日,陈东共持有21.54%公司股份,办理了质押的股份占公司总股本的21.54%;公司股东汪敏系陈东的配偶,与陈东系一致行动人,汪敏持有1.70%公司股份,办理了质押的股份占公司总股本的1.70%。截至公告日,陈东及其一致行动人汪敏共持有23.24%公司股份;办理了质押的股份占公司总股本的23.24%。

   对于本次公司控股股东及实际控制人、第三大股东与海南发展签署《股份转让框架协议》,宝馨科技表示,若上述股份转让最终实施完成,公司的控股股东及实际控制人将变更为海南发展或其指定的投资主体,有利于优化和完善公司股权结构,提升公司治理能力,提供有力资源支撑,提高公司资信等级。

   同时,宝馨科技依托于国有资本平台,更有效地将国有资本和民营资本相互融合,推动国有资本引导和带动公司实业产业的作用。在立足现有主营业务的基础上,宝馨科技可以通过内生式和外延式发展相结合的方式不断寻求产业发展机会,积极推进业务模式升级,武汉期货配资为公司进一步快速发展奠定了良好基础。有利于公司合理配置资源,武汉期货配资做到优势互补,取得整合效应和协同效应,促进公司整体业务发展,对公司未来发展将会产生积极影响。

  cq9电子

  以上就是小编为您带来的“武汉期货配资:宝馨科技将易主 海南国资将接盘宝馨科技”全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道