• http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:诚招股票配资代理商,专注股票配资二十年。
  • 股票配资banner图

  股票配资代理

  幸运28

  发布时间:2019-04-19 15:10

  幸运28

   股票代码:300691股票简称:联合光电公告编号:2019-032

   中山联合光电科技股份有限公司

   关于公司审计部负责人辞职及新聘任审计部负责人的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计部负责人温斌斌先生因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务,温斌斌先生辞职后不再担任公司任何职务。温斌斌先生辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,温斌斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日,温斌斌先生未持有公司股份。公司及董事会对温斌斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!山东期货配资代理

   公司于2019年4月18日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

   根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意聘任易素斌先生为公司审计部负责人,负责公司内部审计工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(易素斌先生简历附后。)

   特此公告。

   中山联合光电科技股份有限公司董事会

   2019年4月18日

   1 附件:易素斌,男,37岁,本科学历,中级会计师、注册内部审计师。曾在德勤华永会计师事务所深圳分所、中国南玻集团股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、华润万家有限公司和顺丰速运有限公司任职。山东期货配资代理现任中山联合光电科技股份有限公司审计部负责人。

   截至本公告日,易素斌先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东之间不存在关联关系,与其他董事、山东期货配资代理监事、高级管理人员之间不存在关联关系。易素斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

  山东期货配资代理

  幸运28

  以上就是小编为您带来的“山东期货配资代理:联合光电关于公司审计部负责人辞职及新聘任审”全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道